مسیح پروردگار

آن را در کلیسای این است که شما عیسی مسیح ، همان است که دیروز ، امروز و برای همیشه (cf. Heb 13:08) پیدا کنید. او شما را دوست دارد و او خود بر روی صلیب را برای شما ارائه شده است. به دنبال یک رابطه شخصی با او در ارتباط و اشتراک کلیسای او ، برای او خواهد اعتماد شما خیانت هرگز! او به تنهایی می تواند عمیق ترین اشتیاق خود و جلب رضایت دادن زندگی خود معنا و کمال خود را با کارگردانی آنها را به خدمت به دیگران است. چشم خود را ثابت نگه دارید در عیسی مسیح و خوبی او ، و پناهگاه ، شعله ایمان در دل شما

Comments

  1. Quin Finnegan says
  2. Matthew Lickona says

    Yes indeed we should speak out, especially on behalf of Christ and His Church. The text does not say that the church will never betray you; it says that he will never betray you. Even if his followers do, even within the communion of His church. It's rough going, but if it isn't true, then why bother?

  3. Jonathan Webb says

    Thanks to you both.

Speak Your Mind

*